@gramatico_sophia takes her TinyTeatox everywhere with her. Do...@gramatico_sophia takes her TinyTeatox everywhere with her. Do you? Yourtea.com #yourtea #tinyteatox